موضوعات = مهندسی برق-سونار
1. مقاوم‌سازی پنهان‌نگاری در تصاویر سونارهای اسکن جانبی توسط روش رمزنگاری ترکیبی

دوره 22، شماره 85، بهار 1397، صفحه 1-11

سید محمدرضا موسوی میرکلائی؛ یوسف حاتم خانی؛ ابراهیم شفیعی؛ محمد خویشه


3. تقریب پارامترهای آماری کلاتر سونار فعال توسط پهنای پرتو مؤثر آرایه

دوره 19، شماره 73، بهار 1394، صفحه 11-22

سید محمدرضا موسوی میرکلایی؛ محمد خویشه؛ مجید آقابابایی؛ فلاح محمد زاده