1. شبیه‌سازی موج انفجار ضربه‌ای دهانه سلاح در فواصل مختلف
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، ، صفحه 1-9

چکیده
  اغلب تسلیحات پس از شلیک، یک موج انفجاری از دهانه خارج شده و با سرعت و فشار زیاد در هوا منتشر می گردد و در نهایت به سازه اطراف آن برخورد می کند. در تسلیحات سنگین با فرکانس بالای شلیک، ضربات متداول موج باعث ایجاد ارتعاش شدید به سازه و تجهیزات می شود. از طرفی این امواج بر روی انسان تاثیر سوء و در نتیجه کاهش کارکرد خدمه را در پی خواهد داشت. ...  بیشتر