1. استخراج پارامترهای دینامیکی آبهای جنوب ایران از طریق تلفیق اطلاعات ارتفاع¬سنجی ماهواره¬ای و مدلهای ژئوئید محلی و جهانی EGM2008 و IRG04
دوره 14، شماره 53 ، بهار 1389، ، صفحه 73-87

چکیده
  در این تحقیق از خاصیت تکرار شوندگی زمانی مشاهدات ماهواره ارتفاع‌سنجی توپکس پوزایدون برای ایجاد سری‌های زمانی در پای حرکت ماهواره در دریای عمان و خلیج فارس استفاده شد. برای این منظور بر هر نقطه مکانی یک سری‌ زمانی ایجاد گردید. سپس با استفاده از روش کمترین مربعات قسمت خطی آن به عنوان برآورد سطح متوسط دریا و بخش وابسته به زمان آن به ...  بیشتر