1. حل تحلیلی برخورد یک مقطع نامتقارن گوه ای شکل به سطح آب
دوره 16، شماره 61 ، بهار 1391، ، صفحه 18-26

چکیده
  مسئله برخورد سینه شناورهای تندرو به سطح آب از مهمترین پدیده های سازه ای می باشد که یک شناور در طول دوران کاری خود دائماً با آن مواجه می گردد. محققان بسیاری در همین راستا و به کمک روش های گوناگون به بررسی این پدیده پرداخته اند. در این مقاله، مساله برخورد نامتقارن یک مقطع دوبعدی گوه ای شکل به سطح آب مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت تحلیل ...  بیشتر