1. بررسی پارامترهای بدون بُعد انرژی وفرکانس برای امواج ناشی از باد در بندر انزلی
دوره 13، شماره 51 ، پاییز 1388، ، صفحه 39-50

چکیده
  سالهاست محققین ومهندسین سواحل به منظور شناخت «میدان امواج ناشی از باد» وپیش بینی اثرات آن بر  فعالیتهای کشتیرانی ، صیادی ، سازه های ساحلی و محیط زیست تلاش می کنند .در این مقاله نیز ، از آمار 6 سالة باد (2005-2000 میلادی) مربوط به ایستگاه هواشناسی ساحلی بندر انزلی وآمار کوتاه مدت موج ،  بویة موج سازمان بنادر وکشتیرانی،برای تعیین ...  بیشتر