1. حل معادلات لایه مرزی آرام به روش های توایتز- والز و تفاضل محدود
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، ، صفحه 41-48

چکیده
  تاکنون محققان بسیاری روش های گوناگونی برای حل معادلات لایه مرزی ارائه نموده اند. این روش ها براساس روش های عددی یا روش های تحلیلی بوده است. در مطالعه حاضر، معادلات لایه مرزی به دو روش حل شده اند. ابتدا روش توایتز- والز و شکل انتگرالی معادلات لایه مرزی بیان گردیده است. سپس روش تفاضل محدود به صورت صریح بیان شده و معادلات لایه مرزی بر این ...  بیشتر