1. تحلیل تنش در ورق نیمه بینهایت تحت بارگذاری متمرکز
دوره 13، شماره 52 ، زمستان 1388، ، صفحه 28-40

چکیده
  در روش پیشنهادی توسط بوزینسک جسم نیمه بینهایت از یک طرف (مانند سطح زمین) تحت اعمال بارگذاری متمرکز یا گسترده مورد تحلیل قرار می‏گیرد و دامنه اعتبار این روابط منوط به شرط نیمه بینهایت بودن جسم مورد تحلیل می‏باشد. در پروژه پیش‏رو با استفاده از دو روش بر هم‏نهی و تبدیل صورت اولیه تحت نگاشت همدیس، روش بوزینسک برای ورق نیمه‏بینهایت ...  بیشتر