1. ظرفیت یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور بهبود شاخص های کیفیت توان با استفاده از الگوریتم PSO بهبود یافته

اسماعیل شریفی؛ محمد وریج کاظمی؛ شهریار تمندانی

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، ، صفحه 67-75

چکیده
  استفاده از انرژی های تجدید پذیر در تولید برق به علل متفاوتی از جمله کمبود منابع سوخت فسیلی، کاهش آلودگی محیط زیست، بهبود شاخص های کیفیت توان، کاهش تلفات خط و پایداری شبکه به سرعت رو به افزایش است. در سال های اخیر به علل فوق و همچنین عدم امکان انتقال انرژی برق از شبکه سراسری به کشتی ها و محدودیت حمل سوخت  در آنها ، استفاده  از انرژی ...  بیشتر