فیزیک دریا
1. ارزیابی اثر تداخل آب شور و شیرین برتغییرات سرعت صوت در کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندرانزلی

سیامک جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

چکیده
  در این تحقیق اثرات تداخل آب شور ورودی دریا با آب شیرین تالاب انزلی بر تغییرات سرعت صوت و انتشار امواج صوتی در کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر انزلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اندازه‌گیری پارامترهای مختلف فیزیکی آب دریا در مجاورت بندرانزلی انجام شده است. عملیات داده‌برداری توسط دستگاه نیمرخ بردار آب دریا CTD ...  بیشتر

فیزیک دریا
2. بررسی و تحلیل مشاهداتی روند تشکیل کانال صوتی و تغییرات سرعت صوت در بخش شرقی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1395، ، صفحه 43-51

چکیده
  در این تحقیق امکان تشکیل کانال صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر پس از اندازه‌گیری میدانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی در نوار جنوبی دریای خزر صورت گرفته است. محاسبه سرعت صوت مبتنی بر مشاهدات دما، شوری و فشار در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است. نتایج نشان ...  بیشتر

3. مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مؤلفه‌های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده‌های برداشت شده

سیامک جمشیدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1395، ، صفحه 30-43

چکیده
  الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه‌ها و مشخصات آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق بخش غربی سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط حسگرهای دستگاه CTD از سطح تا عمق 475 متری آب دریا صورت گرفته است. می‌توان گفت که امکان تشکیل کانال صوتی در محدوده آب عمیق بخش غربی ...  بیشتر

4. اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت ROV

افشین محسنی آراسته؛ کامران لاری؛ محمد احمدنژاد

دوره 14، شماره 56 ، زمستان 1389، ، صفحه 52-66

چکیده
  در این مقاله اثر پارامترهای فیزیکی آبهای خلیج فارس بر حرکت یک روبات زیر آّبی شرح داده شده است.ابتدا به بیان پارامترهای فیزیکی آب و نحوه اندازه گیری آنها در خلیج فارس وتاثیر آنها بر انتشار موج صوتی در داخل آب پرداخته ایم سپس یک روبات زیر آبی را مورد بررسی قرار داده و در خصوص مدارهای فرستنده و گیرنده آن وتاثیر انتخاب نوع مدار ومیزان فرکانس ...  بیشتر

5. اثر جریانات ناشی از باد بر تشکیل کانال‌های صوتی در خلیج‌فارس
دوره 13، شماره 49 ، بهار 1388، ، صفحه 21-31

چکیده
  در این مقاله از داده های گشت دریایی ROPME در تابستان 2001 برای ایستگاه های مختلف  همچنین از داده های مربوط به سرعت و جهت باد در چند ایستگاه  نواحی شمالی خلیج فارس در آگوست 2001 برای بررسی و تحقیق، استفاده شده است. تحلیل سرعت صوت و رسم بردارهای جریان ناشی از باد در نواحی شمالی خلیج فارس به وسیلة نرم افزار مطلب انجام شده است. با توجه به نمودارهای ...  بیشتر