1. سنجش و ارزیابی نظام آموزشی کارکنان نداجا بر اساس معیارهای استاندارد ایزو 10015
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، ، صفحه 46-69

چکیده
  هدف از این پژوهش که با روش توصیفی از نوع پیمایشی و از شاخه تحقیقات میدانی انجام گرفته است؛ ارزیابی نظام آموزش کارکنان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای استاندارد بین‌المللی ایزو 10015 و با تاکید بر فرایندهای عمومی نظام آموزشی ضمن خدمت کارکنان می‌باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان نیروی دریایی ارتش  در ...  بیشتر