1. تاثیر سرعت و فاصله بین دو نیم بدنه بر مقاومت موج سازی شناور کاتاماران
دوره 16، شماره 64 ، زمستان 1391، ، صفحه 17-27

چکیده
  در این بررسی از یک روش المان مرزی بر اساس تئوری جریان پتانسیل خطی برای حل میدان جریان با سطح آزاد برای بدست آوردن فاصله بهینه بین دو نیم بدنه‌ی شناور کاتاماران که با سرعت ثابت در آب‌های ساکن در حال حرکت می‌باشد، استفاده می‌شود. اثرات سرعت و فاصله‌ی بین دو بدنه کاتاماران روی تداخل امواج و مشخصه‌های هیدرودینامیکی آنالیز شده است و ...  بیشتر