1. بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران
دوره 16، شماره 63 ، پاییز 1391، ، صفحه 55-66

چکیده
  بررسی اثر تورم بر سرمایه گذاری خصوصی در صنایع دریایی ایران     پرویز پیری1، محمدرضا کناری2، نوید انصاری‌ارده3، شهروز توبره‌ریزی4     parvizpiry@yahoo.com     1- دکتری حسابداری، استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه ارومیه 2- کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین 3- کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه ...  بیشتر