مهندسی عمران
1. مدل سازی برخورد سونامی بر پایه‌های پل با چیدمان متفاوت به روشSPH

روزبه پناهی؛ علی پریزاده

دوره 21، شماره 84 ، زمستان 1396، ، صفحه 38-50

چکیده
  فاجعه سونامی یکی از مخرب ترین مخاطرات طبیعی است که علاوه بر گرفتن جان افراد باعث تخریب زیر ساخت‌ها از جمله ساختمان‌ها و پل‌ها می‌گردد.. در سالهای اخیر روش لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) به عنوان روش بدون شبکه برای بررسی هیدرودینامیک سیالات و مدلسازی سطح آزاد جریان استفاده می‌شود. در این مقاله برای بررسی اثر هیدرودینامیک موج ...  بیشتر