مهندسی برق
1. طراحی کنترل کننده شبکه عصبیِ تابع پایه شعاعیِ تطبیقی با ترم مقاوم مد لغزشی برای شناورهای زیر سطحی

بهداد گرانمهر؛ کامران وفایی

دوره 21، شماره 83 ، پاییز 1396، ، صفحه 30-38

چکیده
  در این مقاله شناورهای زیر سطحی برای طراحی کنترل غیر خطی که هم برای نقص عملگر شناورهای سطحی و هم برای تضمین ردیابی مناسب باشند مورد بررسی قرار گرفته اند. بدین منظور کنترلگری با توانمندی تخمین هوشمند نامعینی ها و جبرانسازی اغتشاشات جریان آب اقیانوس برای هر دو مد کنترل عمق و سمت پیشنهاد می­شود. برای تقریب دینامیک های غیر خطی نامعین، ...  بیشتر