فیزیک دریا
1. ارزیابی اثر تداخل آب شور و شیرین برتغییرات سرعت صوت در کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندرانزلی

سیامک جمشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1398

چکیده
  در این تحقیق اثرات تداخل آب شور ورودی دریا با آب شیرین تالاب انزلی بر تغییرات سرعت صوت و انتشار امواج صوتی در کانال دسترسی و حوضچه آرامش بندر انزلی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور اندازه‌گیری پارامترهای مختلف فیزیکی آب دریا در مجاورت بندرانزلی انجام شده است. عملیات داده‌برداری توسط دستگاه نیمرخ بردار آب دریا CTD ...  بیشتر

فیزیک دریا
2. ارزیابی پایداری ستون آب و جریان در سواحل جنوبی دریای خزر

سیامک جمشیدی

دوره 23، شماره 89 ، بهار 1398، ، صفحه 31-38

چکیده
  در پژوهش حاضر که براساس نتایج داده برداری و اندازه‌گیری میدانی می باشد به بررسی مشخصات دینامیکی و پایداری ستون آب پرداخته شده است. پارامترهای مذکور با انتشار آلاینده ها، زباله‌های دریایی، سلامت شناگاهها و صنعت گردشگری و همچنین اثرات زیست محیطی توسعه قفسهای پرورش ماهی در قفس مرتبط است. از سوی دیگر می‌تواند زمینه ساز یک اقدام مهم ...  بیشتر

فیزیک دریا
3. ارزیابی اثر پارامترهای فیزیکوشیمیایی و اختلاط بر مشخصات زیستی آبهای ساحلی منطقه سیسنگان تا چالوس

سیامک جمشیدی؛ رضا رهنما؛ علی حمزه پور

دوره 21، شماره 82 ، تابستان 1396، ، صفحه 49-61

چکیده
  مطالعه ویژگی‌ها و ساختارهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آبهای ساحلی می‌تواند یک اقدام مهم در ارزیابی و بهره‌برداری مستمر و پایدار از توده‌های آبی باشد. در این مقاله ضمن بررسی مشخصات فیزیکی، شیمیایی و زیستی ستون آب، اثر شاخصهای محیطی بر مشخصات زیستی در آبهای ساحلی منطقه سیسنگان تا چالوس مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گیرد. این تحقیق ...  بیشتر

فیزیک دریا
4. بررسی و تحلیل مشاهداتی روند تشکیل کانال صوتی و تغییرات سرعت صوت در بخش شرقی آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 20، شماره 79 ، پاییز 1395، ، صفحه 43-51

چکیده
  در این تحقیق امکان تشکیل کانال صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر پس از اندازه‌گیری میدانی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی در نوار جنوبی دریای خزر صورت گرفته است. محاسبه سرعت صوت مبتنی بر مشاهدات دما، شوری و فشار در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر انجام شده است. نتایج نشان ...  بیشتر

5. مقایسه و تحلیل الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مؤلفه‌های آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق جنوب غرب دریای خزر با استفاده از داده‌های برداشت شده

سیامک جمشیدی

دوره 20، شماره 77 ، بهار 1395، ، صفحه 30-43

چکیده
  الگوی تغییرات مکانی و زمانی ساختار مولفه‌ها و مشخصات آب دریا در منطقه فلات قاره و عمیق بخش غربی سواحل جنوبی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش براساس تحلیل داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط حسگرهای دستگاه CTD از سطح تا عمق 475 متری آب دریا صورت گرفته است. می‌توان گفت که امکان تشکیل کانال صوتی در محدوده آب عمیق بخش غربی ...  بیشتر

6. اندازه‌گیری و تحلیل پارامترهای شیمیایی و انتشار امواج صوتی در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی فر

دوره 19، شماره 75 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-13

چکیده
  این تحقیق براساس تحلیل داده‌های اندازه‌گیری شده پارامترهای مختلف آب دریا در آب‌های ساحلی جنوب دریای خزر انجام شده است. همچنین اثرات لایه‌بندی ستون آب بر نحوه تغییر پارامترهای شیمیایی (اسیدیته، اکسیژن محلول، کدری، کلروفیل) و سرعت صوت مورد ارزیابی قرار گرفت. عملیات داده‌برداری در آب‌های مرز جنوبی دریای خزر برنامه‌ریزی شده و توسط ...  بیشتر

7. تحلیل پارامتر‌های آب دریای خزر در منطقه نوشهر

سیامک جمشیدی؛ محمدرضا سهیلی‌فر

دوره 19، شماره 74 ، تابستان 1394، ، صفحه 14-25

چکیده
  در این تحقیق تغییرات پارامترهای مختلف آب دریا شامل درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری با استفاده از داده‌های حاصل از اندازه‌گیری میدانی توسط دستگاه CTD در آب‌های ساحلی بندر نوشهر در پاییز و زمستان سال 1392 مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج، میانگین پارامترهای درجه حرارت، شوری، چگالی، اکسیژن محلول و کدری در پاییز، به ترتیب ...  بیشتر