1. بررسی تاثیر دمای بازپخت در گاف انرژی اکسید تیتانیوم مورد استفاده در حذف آلاینده‌های زیست محیطی ازآب دریا

کیخسرو خجیر؛ عباس بهجو

دوره 15، شماره 57 ، بهار 1390، ، صفحه 22-27

چکیده
  لایه های نازک تیتانیوم با روش تبخیر به وسیله باریکه الکترونی با ضخامت 70 نانومتر تهیه و سپس در دماهای مختلف  K 573-300 در حضور شار ثابت اکسیژن بازپخت شدند. نانو ساختار و جهت های  کریستالو گرافی با استفاده از آزمایش پراش پرتو-X تحلیل و خواص اپتیکی نمونه ها با استفاده از دستگاه اسپکتروفوتومتر بررسی شد. با بازپخت  نمونه ها نتایج حاصل ...  بیشتر