نویسنده = حیدر زارع
1. تحلیل استراتژیک وضعیت پایانه کانتینری بندر چابهار با استفاده از ماتریس SWOT

دوره 20، شماره 77، بهار 1395، صفحه 21-29

حیدر زارع؛ رامین رجایی؛ یحیی توماج؛ رویا حقی چوبر